Medezeggenschapsraad

De MR van de Gravin behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeelsleden. Wij doen dit door ons actief op te stellen richting de directie. Het streven is om het beleid van school mede te beïnvloeden met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de missie van de school.

De MR wil een klankbord zijn voor de directie, leerkrachten en ouders (denktank). Daarnaast zijn wij een open orgaan waar ieder zijn zegje kan doen. Iedereen op school weet wie zijn en wat wij doen. Onze communicatie is helder en open. Wij streven een verdeling van 70/30 na t.a.v. “verplichte stukken” en eigen inbreng.

Wij controleren en houden toezicht op het beleid van de Gravin. Dit kan middels instemming- en adviesrecht.
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan; elke onderwijsinstelling is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van personeel en ouders. De verdeling is fifty-fifty. De MR van onze school bestaat uit: juf Borina, juf Sandra, John Nijtmans en Arjan Hol.

De directeur is geen lid van de MR, maar is als vertegenwoordiger van het bestuur op verzoek van de MR tijdens een (deel van de) vergadering aanwezig. Elke ouder met een kind op onze school, kan worden gekozen voor de MR.

Verantwoording en beslissingsbevoegdheid MR

De beleidsverantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur. Belangrijke beslissingen kunnen echter niet zonder instemming of advies van de MR worden genomen.

Inhoud MR

Er wordt gesproken over alles wat met de school te maken heeft, standpunten kunnen ook ongevraagd worden ingebracht bij het bestuur. De MR geeft adviezen en beslist mee. Hij heeft adviesrecht en instemmingsrecht.

Rechten MR

Onder meer bij de volgende categorieën mag geen besluit worden genomen zonder instemming van de MR:

  • Veranderingen van de onderwijskundige doelstellingen van de school
  • Vaststelling of wijziging van het schoolplan
  • Besluitvorming op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn


Bij het adviesrecht valt te denken aan onder meer:

  • Verandering van de grondslag van de school
  • Wijziging van het lesrooster
  • Beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding


De MR controleert, toetst en bewaakt de uitvoering van het schoolbeleid. Elke ouder kan terecht bij de MR met advies of vragen over schoolzaken.

Lid van de MR

De MR is een krachtig inspraakinstrument; u kunt vanuit de MR meepraten en meebeslissen over het beleid op onze school. Daardoor bent u meer betrokken en in staat om een positieve bijdrage te leveren.

U kunt contact opnemen met de MR-leden via het mailadres mr@gravinvanrechterenschool.nl