Identiteit

De Gravin is een moderne protestants christelijke basisschool, waar we op een open, eigentijdse manier invulling willen geven aan het geloof.

We besteden structureel en expliciet aandacht aan het Christelijk geloof en de verhalen uit de bijbel.
Onze stichting Trivium zegt hierover: “Onze normen en waarden (hoe gaan we met elkaar om) ontlenen we als Trivium aan de christelijke traditie. We gebruiken Bijbelverhalen als een belangrijke bron van inspiratie en ook als aanleiding voor gesprek en persoonlijke vorming in het omgaan met elkaar.”
Daarom praten we een aantal keren per week over levensbeschouwelijke thema’s, waarbij de onderwerpen uit
Trefwoord (methode godsdienstonderwijs) als uitgangspunt gebruikt worden. Deze methode zet Bijbelse en wereldlijke verhalen over een zelfde thema naast elkaar. We stellen ons op als een dialoogschool. Uitgangspunt is niet het wel of niet ‘geloven’. We vinden het belangrijk om de verhalen te laten horen en hier samen over te praten.
We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met onze identiteit besteedt de school ook expliciet aandacht aan feesten die gerelateerd kunnen worden aan het Protestants Christelijke geloof, zoals het Kerstfeest en Pasen. Gezien onze populatie en het feit dat onze school zich in een van oudsher katholiek gebied bevindt, besteden we naast de bovenstaande vieringen ook aandacht aan carnaval.